Opis projektu

Zintegrowany System Informacyjny Miast (ZSIM) to projekt partnerski Miasta Bydgoszcz, Gminy-Miasta Grudziądz oraz Gminy Miasta Toruń. Liderem projektu jest Gmina Miasta Toruń.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Zintegrowany System Informacyjny Miast jest projektem, w ramach którego trzy Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) wdrażają systemy elektronicznego zarządzania dokumentami i modernizują systemy dziedzinowe.