Lista dokumentów

Toruń

 1. Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
 2. Deklaracja na podatek leśny.
 3. Deklaracja na podatek od nieruchomości.
 4. Deklaracja w sprawie podatku rolnego.
 5. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Elektroniczny obieg wniosków urlopowych.
 7. Informacja w sprawie podatku leśnego.
 8. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.
 9. Informacja w sprawie podatku rolnego.
 10. świadczenie o zbyciu nieruchomości.
 11. Podatek od środków transportowych.
 12. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu.
 13. Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu grzywny.
 14. Użytkowanie wieczyste gruntów – rozkładanie na raty opłat rocznych.
 15. Wniosek o rozłożenie na raty lub umożenie należności.
 16. Wniosek o stwierdzenie lub określenie nadpłaty podatku.
 17. Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
 18. Wniosek o zwrot nadpłat bądź nienależnie dokonanych wpłat.
 19. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej.
 20. Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat).

Bydgoszcz

 1. Dopisanie do spisu wyborców.
 2. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów.
 3. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych.
 4. Nabór na pracownika.
 5. Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium zagospodarowania przestrzennego.
 6. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości.
 7. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.
 8. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu.
 9. Rejestracja (wydanie duplikatu zaświadczenia) sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb na wodach śródlądowych.
 10. Rozłożenie na raty płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
 11. Wydawanie zaświadczeń o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 12. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych.
 13. Informacja o negatywnym oddziaływaniu na środowisko powodowanym przez podmiot gospodarczy.
 14. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały.
 15. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering).
 16. Wniosek o zwrot nadpłaty bądź nienależnie dokonanych wpłat.
 17. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
 18. Wydanie decyzji na uzyskanie nowej cechy identyfikacyjnej lub tabliczki znamionowej.
 19. Wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy / wykładowcy.
 20. Wydanie odpisów z aktu stanu cywilnego.
 21. Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
 22. Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku.
 23. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności.
 24. Wykreślenie hipoteki.
 25. Zaświadczenia o posiadanych licencjach, zezwoleniach i świadectwach kwalifikacji dot. wykonywania transportu drogowego.
 26. Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku.
 27. Wyrejestrowanie pojazdu.
 28. Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (niepowodująca rozszerzenia zakresu działalności regulowanej).
 29. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego.
 30. Zwrot opłaty skarbowej.

Grudziądz

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości 2015 r. – osoby prawne.
 2. Deklaracja na podatek od nieruchomości 2014 r. – osoby prawne.
 3. Deklaracja na podatek od nieruchomości 2013 r. – osoby prawne.
 4. Deklaracja na podatek od nieruchomości 2012 r. – osoby prawne.
 5. Deklaracja na podatek od nieruchomości 2011 r. – osoby prawne.
 6. Deklaracja na podatek od nieruchomości 2010 r. – osoby prawne.
 7. Deklaracja na podatek rolny (zgłoszenie powstania obowiązku podatkowego, wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiana sposobu wykorzystywania gruntu lub skorygowanie nieprawidłowości) – osoby prawne.
 8. Deklaracja na podatek leśny (zgłoszenie powstania obowiązku podatkowego, wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiana sposobu wykorzystywania lasu lub skorygowanie nieprawidłowości – osoby prawne.
 9. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (zgłoszenie powstania obowiązku podatkowego, zmiana sposobu wykorzystywania nieruchomości lub skorygowanie nieprawidłowości) – osoby fizyczne.
 10. Informacja w sprawie podatku rolnego (zgłoszenie powstania obowiązku podatkowego, zmiana sposobu wykorzystywania gruntu lub skorygowanie nieprawidłowości) – osoby fizyczne.
 11. Informacja w sprawie podatku leśnego (zgłoszenie powstania obowiązku podatkowego, zmiana sposobu wykorzystywania lasu lub skorygowanie nieprawidłowości) – osoby fizyczne.
 12. Deklaracja na podatek od środków transportowych od 2012 r. (zgłoszenie powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego, zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby, przedłużenie okresu czasowego wycofania z ruchu) – osoby prawne i osoby fizyczne.
 13. Deklaracja na podatek od środków transportowych 2010 – 2011 (zgłoszenie powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego, zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby, przedłużenie okresu czasowego wycofania z ruchu) – osoby prawne i osoby fizyczne.
 14. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.
 15. Wniosek w sprawie nadpłat z tytułu podatków.
 16. Zawiadomienie dla celów podatkowych.
 17. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych usuwanych z przyczyn nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 18. Przesyłanie sprawozdań budżetowych do systemu obiegu dokumentów (Plik ze sprawozdaniem załączonym do e-formularza).
 19. Złożenie deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, Zgłoszenie zmiany danych zawartych w deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 maja 2014.
 20. Złożenie deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, Zgłoszenie zmiany danych zawartych w deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 30 kwietnia 2014.